اهداف و زمینه ها

فصلنامه علمي تخصصي انديشمندان حقوق، با نگاهي نو به مسائل حقوقي در حوزه هاي مختلف، با هيات تحريريه مجرب و متخصص، آمادگي دارد كه به طرح و نشر ديدگاههاي كارشناسان و صاحبنظران و نتايج تحقيقات و پژوهش­هاي آنها در قالب مقالات علمي تخصصي بپردازد.

پایگاه های نمایه کننده