درخواست صلح با انکار دعوی در حقوق ایران و فقه عامه

1- محمد صادقی(نویسنده مسوول)،دکتری حقوق خصوصی،استادیار وعضو هییت علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد قم

2- راضیه شایق نیک نفس، کارشناسی ارشد حقوق خصوصی


چكيده

یکی از اقسام عقد صلح، صلح دعوی است و صلح با انکار دعوی یکی از اقسام صلح دعوی از جهت موضعی که مدعی علیه در برابر آن قرار می گیرد، می باشد. هرگاه مدعی علیه مفاد ادعای مدعی را نپذیرد و پس از آن به مصالحه نشینند صلح با انکار دعوی خواهد بود. در حقوق ایران در ماده 755 قانون مدنی،صلح با انکار دعوی جایز دانسته شده و درخواست صلح اقرار محسوب نشده است،در فقه عامه شافعی صلح با انکار دعوی را جایز نمی داند و در صورتی جایز می داند که مدعی دعوی خود را ناروا بداند و مدعی علیه را محق بشناسد. لذا با درخواست صلح ،اقرار به مالکیت مدعی علیه کرده است و در چنین صورتی صلح صحیح می باشد. این مقاله میکوشد این موضوع را تحلیل کرده و علت اختلاف نظر را مورد بررسی قرار دهد.

 

کلید واژه: صلح، دعوی،انکار دعوی،اقرار

پایگاه های نمایه کننده