بررسی تطبیقی تکرار جرم در حقوق ایران و مصر

مهران ابراهیمی منش؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 نصراله قراخانی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

محمد رشوندی؛ کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

 

چکیده

قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392در باب تکرار جرم ابهامات و نواقص بسیاری را از قانون مجازات اسلامی مصوب 1370رفع نموده است و به اجرای صحیح تر و ضابطه مندتر احکام تکرار جرم کمک شایانی خواهد نمود اما این قانون همچنان دارای نواقص و ابهاماتی است که در قانون سابق وجود داشت. قانون مجازات مصر مصوب 1937 با اصلاحات بعدی با قانون مجازات اسلامی ایران در بسیاری از احکام مربوط به تکرار جرم شبیه به هم هستند و در مواردی قانون مصر نسبت به قانون ایران راه حل مناسب تری ارائه داده است. بین قوانین دو کشور در زمینه موضوع مورد بررسی در مبانی ، منشا قوانین و تقسیم بندی از جرایم و مجازات ها تفاوت هایی وجود دارد.

کلید واژه: تکرار جرم، تشدید مجازات، علل عام تشدید مجازات، قانون مجازات اسلامی ایران، قانون مجازات مصر.

پایگاه های نمایه کننده