واخواهی به قصد اطاله دادرسی

محسن طاهری- كارشناسي ارشد حقوق خصوصي

چکيده :

اصولاً صدور حکم از سوي دادگاه امکان پذير نيست مگر بعد از استماع مدافعات طرفين دعوي و يا لااقل بعد از انقضاي مدت مقرر براي تقديم جواب‏ به دادخواست مدعي؛ براين اساس چنانچه مدعي­ عليه لايحه جوابيه را تقديم داشت، دادگاه‏ به کليه اظهارات مدعي و اعتراضات مدعي­عليه و ايرادات آنان و مدارک و دلايل تقديمي طرفين از هر حيث رسيدگي و سپس به صدور حکم حضوري مبادرت مي نمايد. اما در صورتي که مدعي­عليه اصلاً در جلسه دادرسي حاضر نشود و لايحه جوابيه هم تقديم ننمايد و مدت تقديم آن منقصي گردد، بر حسب تقاضاي‏ مدعي، دادگاه مي تواند حکم غيابي صادر نمايد. با وجود اين اصول قانوني در باب حکم غيابي که در قانون آئين دادرسي مدني وجود دارد، در عمل شرايط به نحوي است که يک سلسله سوء جريان پديد مي آيد، زيرا  هم وقت دادگاه‏، به دليل رسيدگي مکرر به موضوع واحد، تلف و هم ختم امر دادرسي مدت ها به تأخير مي افتد.

با اين توصيفات، هدف مقاله حاضر بررسي اجمالات، بيان ضعف ها و ايرادات موجود در خصوص رسيدگي غيابي و اجراي احکام آن مي باشد.

 

کليدواژگان: دادرسي، رسيدگي و حکم غيابي، واخواهي از حکم غيابي، آيين دادرسي مدني.

پایگاه های نمایه کننده