اثرتسلیم مبیع در انتقال ضمان معاوضی(انتقال خطر)درفقه امامیه و حقوق موضوعه ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا بامطالعه تطبیقی درحقوق انگلیس

1- دکتر علیرضا مظلوم رهنی؛ دکتری حقوق خصوصی،استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس.

2- دکتر زهرا وطنی؛ دکتری فقه وحقوق و اندیشه های امام خمینی ، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر قدس(استادیار)

2-حشمت اله کولیوند؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس – نویسنده مسئول مقاله -

چکیده:

تسلیم مبیع و ثمن و احکام آن، درمتون فقهی حدود 33 قاعده به طورمستقیم و غیرمستقیم و درحقوق موضوعه ایران مستقیماً 18ماده از مواد قانون مدنی را به خوداختصاص داده است.

 انتقال ضمان معاوضی یا خطر از آثار مهم تسلیم است که برای تبیین آن در نظام های مختلف حقوقی، روش های متفاوتی وجوددارد. مسئله انتقال ضمان معاوضي يك مبحث كامل ازفصل سوم كنوانسيون بیع مواد ٦٦ تا 70 را به خود اختصاص داده است و در قانون مدني ايران تنها در ماده ٣٨٧ و بر اساس قاعده فقهی تلف مبیع پیش از قبض پيش بيني شده است. كنوانسيون در بررسي موضوع،حالت هاي مختلفي را مطرح ساخته است.

دراین مقاله واحد اسناد و تحلیل قوانین موضوعه ایران و مواد 367 تا 399 ق.م. و مواد 30 تا 46 و 60 تا 70 کنوانسیون بیع 1980(CIGS) با مطالعه تطبیقی قانون بیع کالای انگلیس 1979 (SOGA) است. باطبقه بندی موضوعات، حفظ جنبه تطبیقی بودن آن ها، به بیان وجوه اختلاف و اشتراک مفاهیم در کنوانسیون بیع1980، فقه امامیه، قوانین موضوعه ایران و قانون فروش کالای انگلیس 1979 پرداخته شده است.

کلیدواژه ها: تسلیم مبیع. انتقال ضمان. کنوانسیون بیع بین المللی کالا . قانون فروش کالای انگلیس.


پایگاه های نمایه کننده